MOTO SPORTIVO

Rijvaardigheidstrainingen en motorreizen
www.moto-sportivo.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN
Organisatie: Moto Sportivo
Contractant: Degene die voor anderen en/of voor zichzelf een overeenkomst sluit.
Deelnemer: Degene die deelneemt aan een rijvaardigheidstraining, motorreis of enig ander evenement.

1) Aanmelding
Op het moment van aanmelding voor deelname aan een rijvaardigheidstraining, motorreis of enig ander evenement komt er een overeenkomst tot stand tussen Moto Sportivo en een deelnemer/contractant.
Men wordt geacht kennis te hebben genomen en bekend te zijn met de inhoud van de voorwaarden en gaat men akkoord met deze algemene voorwaarden.
De aanmelding voor het deelnemen aan een rijvaardigheidstraining, motorreis of enig ander evenement georganiseerd door Moto Sportivo, is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
Een overeenkomst met betrekking tot enig evenement van Moto Sportivo kan mondeling, schriftelijk of telefonisch worden gesloten.
Een bevestiging van deze overeenkomst wordt aan de deelnemer/contractant toegestuurd per e-mail en daarbij worden deze algemene voorwaarden in een bijlage toegevoegd.

2) Zorgvuldigheid
Moto Sportivo doet er, voor zover mogelijk, alles aan om aan de verwachtingen van de deelnemer/contractant betreffende de rijvaardigheidstraining, motorreis of enig ander evenement te voldoen. Reclameren is niet mogelijk.
De deelnemer dient ervoor zorg te dragen dat het motorvoertuig waarmee men aan de rijvaardigheidstraining, motorreis of enig ander evenement georganiseerd door Moto Sportivo deelneemt voldoet aan alle wettelijke eisen. De deelnemer verklaart in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor het type motorrijtuig waarmee men aan betreffend evenement deelneemt.
De deelnemer verklaart dat zijn motorrijtuig verzekerd is conform de eisen die de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) voorschrijft en dat de verzekeraar minimaal een aansprakelijkheidsdekking biedt tijdens de deelname aan de door Moto Sportivo georganiseerde rijvaardigheidstraining, motorreis of enig ander evenement.
De deelnemer verplicht zich tot het dragen van beschermende kleding. De deelnemer verklaart voorts in goede gezondheid te verkeren en niet onder doktersbehandeling te zijn in verband met enige ziekte, lichamelijk gebrek of letsel dat de rijvaardigheid zou kunnen beïnvloeden.

3) Aansprakelijkheid en vrijwaringsclausule
Bij aanvang van de rijvaardigheidstraining, groepsreis of enig ander evenement, die voor groepen georganiseerd zijn door Moto Sportivo waarbij medewerkers/instructeurs van Moto Sportivo aanwezig zijn, ondertekend de deelnemer een vrijwaringclausule waarin de deelnemer verklaart zich te zullen houden c.q. bekend te zijn en akkoord te gaan met de voorwaarden die gesteld zijn in de vrijwaringclausule van Moto Sportivo.
In deze vrijwaringclausule verklaren alle deelnemers o.a.: (hieronder in het kort omschreven)

 • dat deelname geschiedt op eigen risico en dat Moto Sportivo, instructeurs en begeleiders
  niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade aan de motor, kleding of letselschade evenals aanspraken van derden.
 • in het bezit te zijn en het kunnen tonen van een geldig rijbewijs voor het type motorvoertuig dat men bestuurd en dat het voertuig voldoet aan alle wettelijke eisen.
 • het voertuig verzekerd is conform de eisen die de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) voorschrijven.
 • verplicht zich tot het dragen van beschermende kleding.
 • verklaart voorts in goede gezondheid te verkeren en niet onder doktersbehandeling te zijn in verband met enige ziekte, lichamelijk gebrek of letsel dat de rijvaardigheid zou kunnen beïnvloeden.

Door het tot stand komen van deze overeenkomst en deelname aan een rijvaardigheidstraining, groepsreis of enig ander evenement georganiseerd door Moto Sportivo, evenals het ondertekenen van de vrijwaringclausule gaan deelnemers akkoord met deze voorwaarden.
Deelnemers rijden te allen tijde onder eigen verantwoordelijkheid, of deze nu individueel of in een groep rijden.
Moto Sportivo neemt nadrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade aan de motor, bagage, kleding of letselschade of daaruit voortvloeiende gevolgschade, welke is ontstaan door deelname aan enig evenement, verplaatsing naar een locatie en/of verblijf op locatie georganiseerd door Moto Sportivo.
Deelname geschiedt geheel op eigen risico en verantwoording.
Moto Sportivo wijst iedere verantwoording, verplichting of aansprakelijkheid af voor het ontstaan van ongevallen vóór, tijdens of na de rijvaardigheidstraining/motorreis of enig ander evenement georganiseerd door Moto Sportivo met betrekking op iedere schade aan personen of anderszins.
De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor door hem of haar direct of indirect veroorzaakte schade of ongeval of voor overtredingen van wettelijke voorschriften.
De deelnemer/contractant, vrijwaart de organisator (Moto Sportivo), de instructeurs en de begeleiders, voor aanspraken van derden i.v.m. de door deelnemer veroorzaakte schade.
Betreffende deze schade zal geen beroep op gerechtelijke instanties worden gedaan.

4) Betalingsvoorwaarden
Facturen dienen uiterlijk, zoals vermeld bij de betalingsvoorwaarden, uiterlijk na 14 dagen na de factuurdatum en vóór aanvang van de training betaald zijn, tenzij de factuur uitdrukkelijk een andere betalingstermijn vermeldt.
Indien de betaling niet voor aanvang van de training is ontvangen, is Moto Sportivo gerechtigd deelname aan de training te weigeren. In dat geval blijft de betalingsverplichting voor de deelnemer/contractant ongewijzigd bestaan.
Annuleringskosten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering betaald te zijn.
Na aanmelding en ontvangst van de betaling staat de reservering voor desbetreffend evenement vast en kunnen er door de deelnemer rechten ontleend worden aan deze inschrijving.

5) Reisgenoot
Indien een deelnemer aan een meerdaagse rijvaardigheidstraining of een groepsreis op het inschrijfformulier géén kamergenoten aangeeft maar toch op een 2 of 3 persoonskamer ingedeeld wenst te worden, behoudt Moto Sportivo het recht voor indien er geen kamergenoot gevonden wordt, de toeslag voor een 2 persoonskamer voor alleen gebruik door te berekenen. Deze toeslag wordt vooraf bij aanmelding betaald en na afloop van de rijvaardigheidstraining of groepsreis indien er een kamergenoot gevonden is en ook deelgenomen heeft terug gestort op het bij ons bekende bankrekeningnummer.

6) Wijzigingen en annulering door Moto Sportivo
Moto Sportivo heeft het recht om door onvoorziene of onder gewichtige omstandigheden een rijvaardigheidstraining, motorreis of enig ander evenement te wijzigen of te annuleren. In eerste instantie zal een gelijkwaardig alternatief worden aangeboden.
Onvoorziene en gewichtige omstandigheden zijn o.a.;

 • slecht weer omstandigheden (gladheid door bevriezing, strenge vorst, ijzel, sneeuw, zware storm en weerswaarchuwingen);
 • onvoldoende aanmeldingen zoals vermeld in artikel 11.

Moto Sportivo kan in geval van onvoldoende aanmeldingen uitsluitend tot 5 dagen voor aanvang
van de rijvaardigheidstraining, motorreis of enig ander evenement, het betreffende evenement annuleren.
Wijzigingen en annuleringen worden de deelnemer/contractant zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch meegedeeld.
Indien de contractant (mede) voor andere heeft geboekt dient hij deze andere te informeren.
Indien de wijzigingen en annuleringen voor de deelnemer/contractant in alle redelijkheid niet acceptabel zijn, biedt Moto Sportivo voor zover dit mogelijk is en binnen een redelijke termijn een acceptabel alternatief aan. Indien het niet mogelijk is om een alternatief aan te bieden of het alternatief is redelijkerwijze niet acceptabel, dan wordt het volledige factuurbedrag terug betaald.
Moto Sportivo is in geen geval rente en/of schadevergoeding verschuldigd.
Bovengenoemde annulering geldt niet indien de noodzaak tot wijziging of annulering aan de contractant en/of deelnemer te verwijten is. De annulering wordt dan beschouwd als annulering door de contractant of deelnemer zelf.

7) Annulering door de deelnemer/ contractant
Moto Sportivo adviseert de deelnemer/contractant een reis- en een annuleringsverzekering af te sluiten.
Indien de overeenkomst (de aanmelding) wordt geannuleerd 14 dagen na de aanmeldingsdatum, zijn voor iedere deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten, annuleringskosten verschuldigd en gelden de volgende bepalingen:

 • bij annulering tot 42 dagen voor de dag van vertrek: 30% van het totale bedrag;
 • bij annulering vanaf de 42ste dag (incl.) tot de 28ste dag voor de dag van vertrek: 60% van het totale bedrag;
 • bij annulering vanaf de 28ste dag (incl.) tot de 14de dag voor de dag van vertrek: 80% van het totale bedrag;
 • bij annulering vanaf de 14de dag (incl.) tot de 7de dag van vertrek: 90% van het totale bedrag;
 • bij annulering vanaf de 7de dag (incl.) tot de dag van vertrek of later (bijvoorbeeld door weersomstandigheden of door vrijwillig eerder vertrek waar Moto Sportivo geen schuld aan heeft): 100% van het totale bedrag.

8) Reisverzekering, pechhulp dekking en extra kosten
Moto Sportivo adviseert de deelnemer/contractant een reis- en een annuleringsverzekering af te sluiten. Daarnaast adviseert Moto Sportivo een pechhulp- uitgebreid met buitenland dekking af te sluiten waarbij minimaal bij beide verzekeringen repatriëring van het voertuig en/of personen gedekt wordt.
Indien er bij hulpverlening door medewerkers van Moto Sportivo telefoonkosten gemaakt worden die de som van € 20,00 te boven gaan, worden deze kosten aan de deelnemer in rekening gebracht.
De kilometervergoeding/reiskosten die in rekening gebracht worden bedragen € 0,30 cent per km.

9) Wijzigingen en aanmelding
Het is mogelijk tot 8 weken voor aanvang van het evenement de datum van deelname te wijzigen naar een datum in hetzelfde kalenderjaar mits er nog plaatsen beschikbaar zijn. Voor het wijzigen van datum en deelname van een rijvaardigheidstraining, motorreis of enig ander evenement worden wijzigingskosten in rekening gebracht van € 30,00 incl. BTW per persoon.

10) Prijsverhogingen
Het is Moto Sportivo toegestaan, om in geval van onvoorziene omstandigheden die niet in de macht liggen van Moto Sportivo, de prijzen te verhogen of aan te passen. Onvoorziene omstandigheden zijn o.a.:
− verhoging van tolgelden en leges in het land waar de reis/rijvaardigheidstraining heen gaat.
− verhoging van belastingen en andere van overheidswege opgelegde kosten.
Deze verhoging is alleen toegestaan indien Moto Sportivo de deelnemer/contractant schriftelijk in kennis heeft gesteld van de prijsverhoging tot 20 dagen voor aanvang van de rijvaardigheidstraining en/of motorreis. De deelnemer/contractant kan de verhoging afwijzen binnen 3 werkdagen na de mededeling van verhoging. Indien de deelnemer/contractant de wijziging afwijst kan Moto Sportivo de overeenkomst opzeggen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de mededeling over de verhoging. Alsdan heeft de deelnemer/contractant recht op kwijtschelding of restitutie van de reeds betaalde gelden.

11) Minimum aantal deelnemers
Voor de bergtraining geldt een minimaal aantal van 5 deelnemers.
Voor de groepsreizen geldt een minimaal aantal van 5 deelnemers, dit aantal is niet van toepassing wanneer er een minimaal aantal van 5 deelnemers bij de bergtraining bereikt is.
Moto Sportivo behoudt zicht het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen de rijvaardigheidstraining of groepsreis te annuleren. Een gelijkwaardig alternatief zal door Moto Sportivo worden aangeboden.
I.v.m. de verkeersveiligheid zullen de groepen bij de bergtrainingen, behoudens calamiteiten:
Tot maximaal 4 daagse bergtrainingen niet groter zijn dan 6 motoren/deelnemers per instructeur*.
Vanaf 5 daagse bergtrainingen zijn de groepen niet groter zijn dan 7 motoren/deelnemers per instructeur*. (*In het aantal deelnemers zijn de instructeur en duopassagiers niet inbegrepen)
Bij de bochtentrainingen op het PVI (Politie Verkeer Instituut) te Lelystad zullen de groepen, behoudens calamiteiten niet groter zijn dan 8 motoren/deelnemers per instructeur*. (*In het aantal deelnemers zijn de instructeur en duopassagiers niet inbegrepen)

12) Beeld en videomateriaal
Moto Sportivo behoudt zicht het recht voor om alle tijdens de rijvaardigheidstrainingen, motorreizen en/of enig andere evenement gemaakte foto’s en video opnamen te gebruiken voor promotie en reclame doeleinden, zelfs wanneer een deelnemer herkenbaar in beeld is. De deelnemer/contractant kan hieraan geen rechten ontlenen.

13) Stichting Garantiefonds Reisgelden
Het is bij Moto Sportivo nog nooit voorgekomen dat een deelnemer zijn of haar reis niet heeft kunnen afmaken vanwege financieel onvermogen. Vanwege de hoge kosten en voorwaarden die nodig zijn om lid te worden en te blijven van SGR heeft Moto Sportivo besloten zich niet aan te sluiten bij de SGR. Hierdoor is het risico voor u als deelnemer zo klein dat extra betalen voor deze garantie geen meerwaarde heeft.

14) Vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de inschrijving. Deze versie is van toepassing sinds 1 november 2018.
Wilt u meer informatie? Bel of mail ons.
info@moto-sportivo.nl
Tel: 075-8800068
Onze gegevens kunt u vinden op onze internetsite www.moto-sportivo.nl

Copyright © November 2018 Algemene voorwaarden Moto Sportivo
Moto Sportivo
Burgemeester Dalenbergstraat 20
1486 MT West-Graftdijk

Pin It on Pinterest

Share This